DROITSEACH

2015-01-10

The very thing we like to see! Dialect maps!

Nach gasta seo? Thoir sùil orra air fad, air leth inntinneach, gead nach do leugh cuid dhibh, theagamh, na leobhraichean air a bheil Dubhghlas a-mach....

Isn't this great? Have a look at them all, extremely interesting, even if you haven't read the books, perhaps, that Douglas is concerned with here....


2014-12-09

Still on the hunt for ambassadors!

Tha sinn air a bhith an toir air daoine mhisneachail bho chionn ùine móire 'nis gus am feuch sinn air dualchainntean na dùthch' a ghleidheil beò.
We've been on the trail of passionate people for a long time now to attempt to make sure that the dialects of this country remain alive.

Tha 'm buidheann an seo aig DROITSEACH air crìonadh gu mór ré na bliana seo chaidh agas chan eil ach dithist againn thathast air fhàgail.
The steering group here at DROITSEACH has shrunk down over the last year to a great extent and there are now only two of us still left.

Tha seo air ciallachadh nach eil an uiread comais againn an obair a thoirt gu buill agas tha sinn air a bhith car mall 's sinn a' feuchainn air daoin' eile a thoirt a-staigh.
This has meant that we don't have the same level of ability to bring our work to its conclusion and we have therefore been somewhat slow on bringing other people in.

Ach chan e as ciall de sin nach eil e thathast gu sònraichte cudromach TOSGAIREAN eile fhaodainn air son nan dùthaich bhos 'as thall 's a' cheart eagal oirnn gum faigh a' chuid as motha de na dualchainntean am bàs taobh staigh nam blianaichean beaga ri thighinn.
But tis not meant in this that it isn't especially important to track down other ambassadors for areas near and far as we are under the same fear as ever that the greater part of the dialects will get the death within the next few years.

Mar sin, nach gabh sibh beachd air na chì sibh gu h-ìseal, crioman air a sgrìobhadh ann am Beurla cruaidh gus nach cuir sinn an dragh air duine sam bith nach leugh a' Ghàidhlig gu glan....
Therefore, will you please consider what you see below, a piece written in the un-supple English that we do not worry anyone who cannot read the Gaelic cleanly....

Bhitheadh sinn air ar dòigh air fad nam b' urrainn dhuibh ar cuideachadh le bhith toirt fios dhuinn air rud no duine sam bith a chuideachadh sinn agas sinn a' dol air aghaidh as aonais an dà-rìreadh na tha dhìth air son na leithid seo de dh'obair a dhèanadh.
We would be very pleased altogether supposing you could help us by passing on information on anything or anyone who could help us as we try to move forward with extremely limited resources for the type of work we are trying to make happen.

Chan eil taic-airgid air a bhith againn riamh. Cha robh ann fad na cóig blianaichean bhon a thóisich sinn ach misneachd fhéin agas daoine chòire. Githeadh, 's e seo thathast an rud as motha a tha dhìth. Bhitheadh sinn nur comain nan rachadh agaibh dad sam bith den leithid fiosrachaidh no ùine chur ris an iomairt agas tuilidh air sin nam b' urrainn dhuibh ar cur thun luchd-labhairt nan dualchainnt a bhitheadh toileach an ionnsachadh a roinn leinn.
We've never had financial support. There has been nothing these five years since we began but passion itself and kind people. But this is still the thing that would help us most. We would be in your debt if you felt you could contribute anything in the way of information or time to the undertaking or point us in the direction of native dialect speakers willing to share their knowledge.

Ciad mìle taing dhuibh!
100,000 thanks to you!


2014-10-30

PERTHSHIRE GAELIC

Seo a-nis h-aon de na gnothaichean gasta as urrainn dhuinn faodainn á DASG a chaidh a chur air dòigh bho cheann tacain!

Look now at one of the great things that you can find in the Digital Archive of Scottish Gaelic that was launched just a few days ago!

Briatharachas den t-seòrsa a bu mhiann leinn fhaodainn air son na h-uile ceàrn de dh'Albainn....

Tha kind of vocabulary that we woud love to find for every area of Scotland....

Gead a reinn Rannsachadh Dhaulchainntean Ghàidhlig na h-Albann an uiread feum dhuinn, 's e 'n rud ris nach d' thug iad móran aire, sin na facail fhéin, seach am fuaimneachadh....

Altho The Survey of Scottish Gaelic Dialects did so much for us, the thing that they didn't pay a particular amount of attention to were the words themselves, as opposed to the sound....

'S mar sin, nì sam bith a bheir dhuinn cothrom sealltainn air facail a thig gu bàrr gu sònraichte ann an dualchainnt air choireigin? Tha sinn·e cur fàilte mhóir air!

And so, anything that allows us the opportunity to look at words belonging to a particular dialect? We will welcome it warmly indeed!

Nach toir sibh sùil air an làrach?

Cast an eye on the site! http://www.dasg.ac.uk/fieldwork/view/S2lsbGluRVdhbGtlcmV0YWxjYXR0bGV8fA==


Our Luing translations get an outing!

Seo a-nis cuid de na reinn sinn air son Ionad Eilean Chuain an Iar ann an Luinn. Chìthear am bòrd far a bheil an t-eadar-theangachadh air an taobh dheas....

Here now some of what we did for the Atlantic Islands Centre in Luing. You can see the board containing our translation on the right-hand-side....